Fastighetsnät koppar

  • Telestamnät med korskopplingar av typ 110 samt RJ45 mellan och inom fastigheter.  
  • Spridningsnät koppar i både oskärmat och skärmat utförande av kategori 5E samt kategori 6. 
  • Vi utför även en kravspecifikation i samband med installation med respektive kund eller uppdragsgivare.

                 

Allmänt om installationen

Detta dokument är en specifikation av ett skärmat fastighetsnät .Kraven utgår från svensk standard, SSEN 50173-1 (2002).Ingående komponenter vara klassade för kategori 6. TIA/ EIA 568B.Dokumentet klargör också hur installationen skall verifieras 

Installationen skall utföras på ett fackmannamässigt vis. Minst hälften av de installatörer som aktivt arbetar med installationen skall ha genomgått en licensieringskurs för generella kabelsystem. (ECS-kurs).Installationen skall utföras på ett sådant sätt att godkända testresultat erhålls vid provningstillfället samt vid en godtyckligt vald tidpunkt upp till 15 år efter installation av den aktuella länken/ länkarna.Detta innebär till exempel att skarpa böjar och veck på kabeln ej får förekomma eftersom sådana fel kan uppenbaras långt efter provtillfället. 

Spridningsnät

Enligt svensk standard SSEN 50173-1, Klass E. ECS-godkänt med 15 års garanti.4-pars parskärmad kabel STP, 100 Ohm, kategori 6. Teldor Gigastar STP.8-pol, RJ-45, modularpaneler i korskopplingsdelen, minst 16 uttag.Skall vara av märket ECS (NGM2408C6S), om inte annat märke redan finns.8-pol, RJ-45, modularkontakter vid arbetsplats. Skall vara av märket ECS (NGM0108C6S, respektive NGM0208C6S) om inte annat märke redan finns. Vid större anläggningar, över 15 st. uttagsplatser  skall data och tele separeras i skilda stativ. Fiberkabel typ 8x60,5/125um med SC-kontakter skall användas mellan olika korskopplingsrum.Detta för att minska jordpotentialskillnaden mellan olika stativ.

Eluttag

Vid varje arbetsplats skall minst 1 st. jordat 2vägs uttag för data  10A, 1 st. jordat 2vägs uttag för kraft 10A finnas.Uttag vid skåp eller mindre stativ skall vara minst ett 10A 4vägs uttag. Vid större anläggningar över 15 st. uttagsplatser  skall det vid stativ finnas 3 st. jordade 4vägs uttag fördelade på 1 st. 3-fasgrupp 10A  

Skåp / stativ

Enligt SS-IEC 297. För stativ gäller ett djup på minst 500 mm, 150 mm till vägg och 200 mm mellan stativ. Stativ skall vara typ Alcadon ALC100 med 19” eluttagslist.Skåp skall vara av märket Electro Enoc, med 19” profiler i både fram och bakkant, 19” eluttagslist och plats för Assalås. Golvskåp skall vara av typ NSG 6620 med två fasta (FH19480) och en utdragbar hylla (GH19400), golv samt tre fläktar. Väggskåp skall vara typ DSV606006 med en fast hylla (FH19480).             Skåp skall alltid användas, om inte korskoppling förläggs i elschakt.                                                                          

Dokumentation

Cad-ritning på fil bifogas med ställ, uttag, kablar på planet och mellan planen, samt registerbeteckningar för ovan nämnda komponenter inritade.Använd med fördel modulen Telemontage till AutoCad / AutoCad LT. Där Cadritningar ej kan erhållas skall motsvarande göras på papper. 

Provning/ verifiering

Mätning av fastighetsnät skall göras med testinstrument av typen Fluke DSP 4x00.Permanent Link- adapter skall användas (DSP-LIA101)Aadaptern skall vara försedd med för systemet godkänd ”Personality Module”. I skrivande stund PM01. Kontakta leverantören av kabelsystemet innan mätning påbörjas.    

Kalibrering av mätutrustning

Instrumentet ska vara felfritt och ha genomgått en ”fabrikskalibrering” inom 12 månader innan mättillfället.Intyg som styrker detta utfärdat av Fluke Networks eller Caltech AB skall kunna uppvisas. Instrumentet skall ”fältkalibreras” av användaren innan mätningarna av den aktuella installationen påbörjas. (Behöver endast utföras en gång under mätperioden såvida all mätning sker inom en period av 30 dagar från nyss nämnda fältkalibrering.)              Permanent Link-adaptern (DSP-LIA101S) skall kalibreras med kalibreringssats DSP-PLCAL innan mätningarna av den aktuella installationen påbörjas.(Behöver endast utföras en gång under mätperioden såvida all mätning sker inom en period av 60 dagar från nyss nämnda kalibrering.)              Instrumentet skall ställas in enligt följande;
Test Standard: EN 50173 PL Class E-2002.
Cable Type: ScTP 100 Ohm Cat 6             Instrumentets mjukvara skall lägst ha följande versionsnummer;För DSP 4000: 3.906För DSP 4100: 4.906För DSP 4300: 1.906  

Kriterium för godkännande

Samtliga länkar i spridningsnätet skall mätas och vara godkända enligt använt instrument. 

Hantering av mätresultat

Mätresultat från testinstrumentet skall lämnas i FLW-format på CD-ROM.En kopia av programvaran Fluke Link Ware skall medfölja ovanstående testresultat.